Публикации

Адвокатско дружество Николаев и партньори предоставя за свободно четене някои от публикациите на членовете на своя екип в специализираната правна периодика, научни сборници и от участия в конференции с различна насоченост и тематика. В статиите са посочени изданията, в които за пръв път същите са публикувани за сведение и позоваване при необходимост.

Коментирана е новата разпоредба на чл. 433, ал. 4 от ГПК и досегашната съдебна практика след постановяване на Тълкувателното решение от 10.07.2018 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСГТК на ВКС, което фактически забрани заличаването на наложените възбрани при изпълнителните производства.

Разгледана е практиката на националните съдилища по отношение на разпоредбата на чл. 444, т. 7 от ГПК, както и на самото понятие за “жилище” по смисъла на цитираната разпоредба, действащото законодателство и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Изследвана е конкуренцията между влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител без фактическото му изпълнение с универсалното принудително изпълнение с оглед на разпоредбата на чл. 638, ал. 2 от ТЗ и обхвата на масата на несъстоятелността.

Статията изследва случаите, при които договорно уговорената възнаградителна лихва излиза извън границите на добрите нрави и влиза в противоречие на повелителните норми на закона, водещо не нейната нищожност.

Издаване на заповед за изпълнение за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост

.

Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“. Проблеми и възможни решения.

.