Публикации

Адвокатско дружество Николаев и партньори предоставя за свободно четене някои от публикациите на членовете на своя екип в специализираната правна периодика, научни сборници и от участия в конференции с различна насоченост и тематика. В статиите са посочени изданията, в които за пръв път същите са публикувани за сведение и позоваване при необходимост.

Коментирана е новата разпоредба на чл. 433, ал. 4 от ГПК и досегашната съдебна практика след постановяване на Тълкувателното решение от 10.07.2018 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСГТК на ВКС, което фактически забрани заличаването на наложените възбрани при изпълнителните производства.

Разгледана е практиката на националните съдилища по отношение на разпоредбата на чл. 444, т. 7 от ГПК, както и на самото понятие за „жилище“ по смисъла на цитираната разпоредба, действащото законодателство и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Изследвана е конкуренцията между влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител без фактическото му изпълнение с универсалното принудително изпълнение с оглед на разпоредбата на чл. 638, ал. 2 от ТЗ и обхвата на масата на несъстоятелността.

Коментирана е новата разпоредба на чл. 433, ал. 4 от ГПК и досегашната съдебна практика след постановяване на Тълкувателното решение от 10.07.2018 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСГТК на ВКС, което фактически забрани заличаването на наложените възбрани при изпълнителните производства.

Разгледана е практиката на националните съдилища по отношение на разпоредбата на чл. 444, т. 7 от ГПК, както и на самото понятие за „жилище“ по смисъла на цитираната разпоредба, действащото законодателство и практиката на Европейския съд по правата на човека.

Изследвана е конкуренцията между влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител без фактическото му изпълнение с универсалното принудително изпълнение с оглед на разпоредбата на чл. 638, ал. 2 от ТЗ и обхвата на масата на несъстоятелността.

Статията изследва случаите, при които договорно уговорената възнаградителна лихва излиза извън границите на добрите нрави и влиза в противоречие на повелителните норми на закона, водещо до нейната нищожност.

Разгледани са основанията за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост при предпоставките, предвидени в ЗУЕС и ЗС.

Изследвани са възможностите за извършване на довършителни работи самостоятелно от купувачи не недвижими имоти „на зелено“ по предварителни договори, когато строителството е преустановено без значение причините, както и рисковете, необходимите действия и финансиране на строителството.

Разгледани са възможносите съпругът и съпругата да включват уговорки в един брачен договор, които засягат трети лица, включително уговорки в полза на други близки на страните по договора, техни кредитори или други уговорки в полза на децата.

Направен е цялостен анализ на действащото българско законодателство, касаещо криптовалутите, сделките с тях, лицензионните изисквания при операции с криптовалути и други допълнителни въпроси, включително са представени европейските регулации в областта.

Установени са хипотезите при прекратяване на изпълнителното производство спрямо основния длъжник и възможността за прекратяване спрамо държавата като присъединен взискател за публични и частни вземания.

Изследвана е възможността за защита на потребителите при сключване на предварителни договори за покупка и строителство на недвижими имоти „на зелено“, както и общите случаи на договорите за изработка.

Направен е пълен анализ на възможността за промяна на цената на недвижим имот при вече сключен предварителен договор за покупка и строителство „на зелено“, историческото развитие на правната уредба, както и са разгледани примери и решения в законодателства на трети държави.

Статията изследва случаите на забрана за участие в публични продани на заинтересовани лица, включително представители на длъжника и дружеството в несъстоятелност, пазачи, съдебните и публичните изпълнители, синдиците и адвокатите.

Анализирано е законодателството и съдебната практика относно конкуриращите се право на собственост върху поземлени имоти и незаконните строежи в тях, които не подлежат на премахване поради режима на търпимост
Изследвана е възможността за придобиване на недвижими имоти чрез плащане във виртуални валути (криптовалути), както и всички особености на нотариалното производство във връзка с изповядване на сделката, включително относно дължимите данъци и такси
Направен е анализ на действащото законодателство и съдебна практика относно възможността за извършване на апортна вноска в капитала на търговско дружество в натура чрез криптовалута
Разгледано е историческото развитие и поява на т. нар. Акт образец 19 в строителството в нормативната уредба, както и последиците от съставянето му и използването му като доказателство за извършени строителните и монтажни работи, подлежащи на заплащане
Изследвани са последиците от крайно занижаване на цените при сделки с недвижими имоти от гледна точка на нищожността и унижожаемостта, както и методите за оценяване на недвижими имоти.
Направен е анализ на действащото законодателство и начисляването на различни такси и разноски при развода по взаимно съгласие, когато съпрузите разделят общо имущество, включително таксата за развод, утвърждаване на споразумението, местен данък, вписване и други.

Статията разглежда възможностите за заличаване на кредитната история от Централния кредитен регистър към Българската народна банка.

Разгледани са последиците от разваляне на договор за строителство и противоречията в съдебната практика относно обратното действие на развалянето.

Статията изследва случаите, при които договорно уговорената възнаградителна лихва излиза извън границите на добрите нрави и влиза в противоречие на повелителните норми на закона, водещо до нейната нищожност.

Разгледани са основанията за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост при предпоставките, предвидени в ЗУЕС и ЗС.

Изследвани са възможностите за извършване на довършителни работи самостоятелно от купувачи не недвижими имоти „на зелено“ по предварителни договори, когато строителството е преустановено без значение причините, както и рисковете, необходимите действия и финансиране на строителството.

Установени са хипотезите при прекратяване на изпълнителното производство спрямо основния длъжник и възможността за прекратяване спрамо държавата като присъединен взискател за публични и частни вземания.

Разгледани са възможносите съпругът и съпругата да включват уговорки в един брачен договор, които засягат трети лица, включително уговорки в полза на други близки на страните по договора, техни кредитори или други уговорки в полза на децата.

Направен е цялостен анализ на действащото българско законодателство, касаещо криптовалутите, сделките с тях, лицензионните изисквания при операции с криптовалути и други допълнителни въпроси, включително са представени европейските регулации в областта.

Изследвана е възможността за защита на потребителите при сключване на предварителни договори за покупка и строителство на недвижими имоти „на зелено“, както и общите случаи на договорите за изработка.

Направен е пълен анализ на възможността за промяна на цената на недвижим имот при вече сключен предварителен договор за покупка и строителство „на зелено“, историческото развитие на правната уредба, както и са разгледани примери и решения в законодателства на трети държави.

Статията изследва случаите на забрана за участие в публични продани на заинтересовани лица, включително представители на длъжника и дружеството в несъстоятелност, пазачи, съдебните и публичните изпълнители, синдиците и адвокатите.

Анализирано е законодателството и съдебната практика относно конкуриращите се право на собственост върху поземлени имоти и незаконните строежи в тях, които не подлежат на премахване поради режима на търпимост.

Изследвана е възможността за придобиване на недвижими имоти чрез плащане във виртуални валути (криптовалути), както и всички особености на нотариалното производство във връзка с изповядване на сделката, включително относно дължимите данъци и такси.

Направен е анализ на действащото законодателство и съдебна практика относно възможността за извършване на апортна вноска в капитала на търговско дружество в натура чрез криптовалута.

Разгледано е историческото развитие и поява на т. нар. Акт образец 19 в строителството в нормативната уредба, както и последиците от съставянето му и използването му като доказателство за извършени строителните и монтажни работи, подлежащи на заплащане.
Изследвани са последиците от крайно занижаване на цените при сделки с недвижими имоти от гледна точка на нищожността и унижожаемостта, както и методите за оценяване на недвижими имоти.
Направен е анализ на действащото законодателство и начисляването на различни такси и разноски при развода по взаимно съгласие, когато съпрузите разделят общо имущество, включително таксата за развод, утвърждаване на споразумението, местен данък, вписване и други.

Статията разглежда възможностите за заличаване на кредитната история от Централния кредитен регистър към Българската народна банка.

Разгледани са последиците от разваляне на договор за строителство и противоречията в съдебната практика относно обратното действие на развалянето.

bg_BG