Адв. Иван Николаев

управляващ съдружник

За Екипа

Адвокат Иван Николаев e експерт в областта на гражданското  и вещното право и недвижими имоти, с опит в търговското право, строителството, както и в представителството по принудителни производства и извънсъдебни спогодби и споразумения.

Изключителен професионалист при проучване на недвижми имоти.

Познава в детайли законодателството по отношение на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.

Автор е на редица статии и анотации на различна правна тематика в областта на строителството, търговското право и изпълнителните производства.

Образование и допълнителна квалификация
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър пo специалност „Право”, 2015

Адвокат Иван Николаев

Адв. Иван Николаев

управляващ съдружник

Адвокат Петър Топуров

Адв. Петър Топуров

партньор

Адв. Петър Топуров

партньор

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право.

Образование и допълнителна квалификация

Асистент по дисциплината „Семейно и наследствено право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2021 г.

Асистент към Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН, 2019 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър пo специалност „Право”, 2014

Кристина Тодорова

адвокатски и технически сътрудник

Кристина Тодорова работи при осъществяване на корпоративното обслужване на клиентите на кантората в областта на строителството и търговското право.

Образование и допълнителна квалификация

Президент на ЕЛСА – България от 2022 г.

Студент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

Завършила IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ в град Варна с Профил „Френски език и Английски език“.

Кристина Тодорова, адвокатски сътрудник

Кристина Тодорова

адвокатски и технически сътрудник

Адвокат Петър Петров

Адв. Петър Петров

асоцииран адвокат

Адв. Петър Петров

асоцииран адвокат

Адвокат Петър Петров има натрупан богат практически опит в сферите на семейното и наследственото право, въпросите за закрила на детето, социалното подпомагане.

Образование и допълнителна квалификация
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, Магистър пo специалност „Право”, 2007.

Адв. Метин Ибриямов

асоцииран адвокат

Адвокат Метин Ибриямов e експерт в областта на наказателното право, процесуално представителство по наказателни дела, трудови злополуки и деликти, застрахователно право, корпоративно право и право на Европейския съюз.

Автор е на редица статии и анотации на различна правна тематика в областта на наказателното право и относно правната аргументация.

Образование и допълнителна квалификация
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Варна, Магистър пo специалност „Право”, 2007.

Магистър по „Реторика” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2012.

Адвокат Метин Ибриямов

Адв. Метин Ибриямов

асоцииран адвокат

bg_BG

Адв. Иван Николаев

управляващ съдружник

Адвокат Иван Николаев е експерт в областта на гражданското и вещното право и недвижими имоти, с опит в търговското право, строителството, както и в представителството по принудителни производства и извънсъдебни спогодби и споразумения.

Образование и допълнителна квалификация
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, 2015
Математическа гимназия “Баба Тонка”, Русе, Профил “Математика”, 2010

Допълнителни специализации и практическа подготовка придобива от участие в програма „Фулбрайт“ към Софийския районен съд в периода от 2013 г. – 2014 г., Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийски градски съд в периода от 2014 г. до 2015 г., както и в администрацията на Омбудсмана на Република България през 2013 г. и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика – Обновяване на жилищни сгради“ през 2013 г. Издържал изпита за помощник-частни съдебни изпълнители през 2017 г. с пълен отличен.

Професионален опит
От 2019 г. осъществява правно обслужване на голяма холдингова структура с мажоритарен дял в 18 дъщерни дружества, както и с активи за над два милиарда лева.

От началото на 2018 г. до 2019 г. работи в кантора на синдик, където работи по едни от най-големите дела за несъстоятелности, включително по най-голямата за страната до този момент на търговско дружество – “КМБ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /в несъстоятелност/ – бившата верига магазини “Карфур”. Участва в правното обслужване на “Банка Пиреос България” АД във връзка с лоши кредити и събиране на вземания.

От 2016 г. до 2018 г. работи в най-голямата кантора на частен съдебен изпълнител в страната, където пряко работи по и отговаря за над 2200 изпълнителни дела.

В периода от 2012 г. до 2016 г. стажува в адвокатска кантора, специализирана в административното и вещното право и строителството, където взима активно участие в защитата на вещните права върху недвижими имоти и строежи на Българската православна църква – Светия синод, Софийската духовна семинария “Свети Йоан Рилски” и Богословския факултет на Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

Участия в проекти на кантората
Работи в сферата на гражданското и търговското право, строителството и събирането на вземания.

Езици
Английски език

Публикации
1. Bulgaria. Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2023. Global Legal Insights
2. Правни проблеми при практическото използване на криптовалути. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2022, ISSN: 2682-9606
3. Придобиване на недвижим имот с криптовалута. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 8/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-8133
4. Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 6/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-8133
5. Търпимите строежи в чужди имоти и правото на собственост. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 5/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-8133
6. Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество. Счетоводство, данъци и право, ИК “Труд и право”, бр. 5/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-6165
7. Персоналните ограничения при участието в публични продани по ГПК, ТЗ и ДОПК. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 3/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-8133
8. Договорите за изработка и строителство и промяна на възнаграждението. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 2/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1312-9473
9. Промяна на цената на строителството. Коментар на чл. 266, ал. 2 от ЗЗД. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
10. Договорите за покупка на недвижим имот в строителство и защита на потребителите. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 11/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1312-9473
11. Правни аспекти на криптовалутите. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 9/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1314-8133
12. Проблемите в правния режим на терасите. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
13. Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 3/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1312-9473
14. Някои въпроси по прилагането на абсолютната давност по ЗЗД. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
15. Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 1/2021 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1312-9473
16. Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2020, ISSN: 2682-9606
17. Ползването на ателиетата за жилищни нужди. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2020, ISSN: 2682-9606
18. Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 11/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
19. Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 9/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
20. Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“. Проблеми и възможни решения. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 8/2020 г., приета за печат: 2019, ISSN: 1312-9473
21. Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност. Прилагането на чл. 638, ал. 2 от Търговския закон в практиката. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 7/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
22. Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 2/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1312-9473
23. Заличаване на възбраните след последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Преглед на досегашната съдебна практика. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 1/2020 г., приета за печат: 2019, ISSN: 1312-9473

Адв. Петър Топуров

партньор

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право, придобити от неговата работа в адвокатска кантора, както и кантори на частен съдебен изпълнител и синдик. Работил по едни от най-големите дела за несъстоятелност през последните години и осъществявал правно обслужване на една от големите банки в България (2017-2018 г.). Участвал в правното съдействие за осъществяване на публични продани с материален интерес десетки милиони левове. Успешно издържал изпита за помощник частни съдебни изпълнители през 2017 г. Вписан като адвокат от януари 2018 г.

Адвокат Топуров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Към настоящия момент е асистент към Катедра „Семейно и наследствено право“ на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и към  Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН. Участвал в изготвянето на становища по тълкувателни дела до Върховния касационен съд. През 2018 г. осъществява изследователска работа в Юридическия факултет на Университета в Болоня. Носител на наградата на Българската академия на науките “Иван Евстратиев Гешов” през 2019 г. за научни постижения в областта на правото.

Владее английски език и италиански език.

Автор на следните научни публикации в областта на правото:

 1. Несъвършенствата на правната уредба на Семейния кодекс относно преобразуването на лично имущество при законовия режим на общност. Сборник в чест на проф. Цанка Цанкова, УИ „Св. Климент Охридски“, приета за печат: 2021 г.;
 2. За спазването на задължителното тълкуване от т. 10 на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по т. д. № 2/2013 г. и действието на „отмяната“ на Постановление на Пленума на Върховния съд № 10/18.11.1980 г.. Търговско и облигационно право, ИК „Труд и право“, приета за печат: 2021 г.;
 3. Длъжен ли е съдът да следи служебно за нищожността на правните сделки, които са от значение за решаване на правния спор?. сп. „Общество и право“, приета за печат: 2021;
 4. Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГТК на ВКС. сп. „Търговско и облигационно право“, ИК „Труд и право“, приета за печат: 2021, публикувана в кн. 5 за 2021 г.;
 5. За процесуалните права на държавата като присъединен взискател в изпълнителното производство по ГПК. сп. „Търговско и облигационно право“, ИК „Труд и право“, приета за печат: 2021, публикувана в кн. 7 за 2021 г.;
 6. Прекратява ли се изпълнителното производство и по отношение на присъединената по чл. 458 от ГПК държава в случаите, когато производството се прекрати по отношение на първоначалния взискател?. Сборник с доклади от X-та национална конференция на докторантите и постдокторантите в областта на прави науки, Институт за държавата и правото, приета за печат: 2021;
 7. Кога договорната клауза за възнаградителна лихва накърнява добрите нрави. Публикувана в електронното издание lex.bg на 04.01.2021 г. ISSN 2682-9606;
 8. Кога е налице нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави?. Сборник с доклади от конференция „100 години УНСС-100 години право в УНСС“, приета за печат: 2020;
 9. Може ли с брачния договор да се правят уговорки в полза на трети лица, извън тези относно издръжката на децата?. Дискусионник Семейно право. Том 1. Брак. Отношения между съпрузите., Сиела, приета за печат: 2020;
 10. Правно положение на малолетните и непълнолетните като бенефициери по договори в полза на трети лица. Сборник с доклади от научна конференция „Тридесет години от приемането на конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, НБУ, приета за печат: 2020;
 11. Възгледите на правните учени през Средновековието относно договарянето в полза на трети лица. Сборник “Право и религия”, Университетско издателство на СУ “Св. Климент Охридски”, приета за печат: 2020
 12. Правно положение на малолетните и непълнолетните като бенефициери по договори в полза на трети лица. Сборник с доклади от научна конференция „Тридесет години от приемането на конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, НБУ, приета за печат: 2020;
 13. Може ли да има пострадал от престъплението по чл. 296, ал. 1 от НК?. Сп. Общество и право, кн. 6/2020 г.;
 14. Обещаване на задължението или действието на трето лице. De Jure, ВТУ “Св. св. Кирили и Методий”, 2019, том 10, бр. 2, ISSN:1314-2593;
 15. Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността. Търговско право, брой № 4/2019 г., ISSN:0861-6892, публикувана 2020 г.;
 16. Договарянето в полза на трети лица в римското право. Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, Институт за държавата и правото, 2020 г.;
 17. Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост. Собственост и право, ИК Труд и право, приета за печат: 2019, ISSN:1312-9473;
 18. Прилагане на по-благоприятната нормативна разпоредба в административнонаказателното производство. Списание “Норма”, Сиела,  2019, кн. № 9, ISSN:1314-5126;
 19. Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите. Търговско и облигационно право, 11, ИК Труд и право, 2019, ISSN:1314-8133;
 20. Нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави“ в списание Ius romanum. 2019 г.;
 21. „Bulgaria“ в международния сборник The Common Core of European Private Law – Third party rights, Intersentia. Приета за печат: 2019 г.;
 22. „Обещаване на задължението или действието на трето лице: понятие и приложно поле“ – в Сборник с доклади от VIII национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2018 г.;
 23. „Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ“ – в Сборник от научна конференция на тема „Предизвикай: несъстоятелността“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 276-292;
 24. „Изпълнение на договора в полза на трето лице“ – в Сборник от юбилейна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по случай 25 г. от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 296-311;
 25. „Критични бележки върху теорията за прякото придобиване на права при договора в полза на трето лице“ – в Сборник с доклади от VІІ национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Институт за държавата и правото при БАН. 2017 г., с. 190-197;
 26. „Относно принципа за относителност на облигационното отношение“ – в Сборник „Научни четения“ на тема „.Правни норми и правни принципи“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2017 г. с. 564-576;
 27. „Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство ?“ – сп. Търговско право, бр. 3, 2015 г. с. 59-75;

Кристина Тодорова

адвокатски и технически сътрудник

Кристина Тодорова подпомага дейността на адвокатите в Адвокатско дружество „Николаев и партньори“ и подсигурява оперативната работа на кантората.

Образование и допълнителна квалификация
Завършила IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ в град Варна с Профил „Френски език и Английски език“. Понастоящем е студент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

Професионален опит
Кристина Тодорова е Президент на националния клон на European Law Students’ Association – Сдружение „Национална асоциация на студентите юристи „ЕЛСА-България““ с мандат 2022/2023 г. През 2022 г. заема позицията на Председател на Организационния комитет на първото издание на международно Summer ELSA Law School Sofia на тема Корпоративно право.
През предходния мандат на Управителния съвет на Сдружението е Вицепрезидент на ресор „Семинари и конференции“, като в същия период е част от международна работна група по определяне на следващата International Focus Programme Topic. За периода 2020/2021 г. е Директор „Семинари и конференции“ към същия ресор. Част е от Клуб на Юриста „Теодор Пиперков“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Също така, членува в „Център за международно Право – Ерга Омнес“ – CILEO, град Пловдив.

Участия в проекти на кантората
Работи при осъществяване на корпоративното обслужване на клиентите на кантората в областта на строителството и търговското право.

Езици
Френски и Английски език.

Владее отлично Френски език при защитени Diplôme d’études en langue française – B1 и последваща Diplôme d’études en langue française – B2.
Сертификат за билингвално франкофонско обучение към Министерството на образованието и науката и Посолството на Република Франция.

Адв. Петър Петров

асоцииран адвокат

Адв. Петър Петров има богат практически опит в областта на семейното и наследственото право, въпросите за закрила на детето, социалното подпомагане и административното право, натрупани в работата му като юрисконсулт в Агенция за социално подпомагане (АСП) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) от 2012 г. до 2017 г. Притежава богат опит в процесуалното представителство на деца в риск и техните семейства, както и защита правата на особено уязвими деца. Експерт по правата на децата, с интерес в проблематиката за деца с предприета мярка за закрила. От 2017 г. е управляващ съдружник в адвокатско съдружие „Сенсус Веритас“ в гр. София.

Адвокат Петров е завършил Юридическия факултет към ВСУ „Черноризец Храбър“ през 2007 г.

Владее английски език.

Адв. Метин Ибриямов

асоцииран адвокат

Адв. Метин Ибриямов има богат практически опит в областта на наказателното право, процесуално представителство по наказателни дела, трудови злополуки и деликти, застрахователно право, корпоративно право и право на Европейския съюз, натрупани в работата му като юрисконсулт и адвокат от 2008 г. до 2012 г. в консултантски и неправителствени организации, както и в адвокатски кантори като пълноправен съдружник след 2012 г. до настоящия момент. Адвокат Метин Ибрямов е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Сенсус Веритас“ в гр. София. Адвокат Ибрямов е член на Софийска адвокатска колегия, както и на Европейския правен институт (European Law Institute) – ELI и на Европейска наказателна колегия на адвокатите (European Criminal Bar Association) – ECBA.

Адвокат Ибрямов е завършил Юридическия факултет към ВСУ „Черноризец Храбър“ през 2007 г., и има магистърска степен по Реторика от СУ „Св. Климент Охридски“ от 2012 г. Понастоящем е докторант към катедра „Реторика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Владее английски език и турски език.

Автор на следните научни публикации в областта на правото:

 1. Аргументът “Ad Hominem” в правото и в съдебната реторика. сп. Адвокатски преглед, издавано от Висшия адвокатски съвет, бр. 1, 2014 г., стр. 33-43;
 2. Някои основни понятия в аргументативния дискурс. ел. списание Реторика и комуникация, бр. 15, януари, 2015 г., ISSN 1314-4464;
 3. Правна аргументация: многфакторен анализ като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация в наказателния процес. Ел. списание Реторика и комуникация, бр.20, ноември 2015 г. ISSN 1314-4464;
 4. Съвременни подход при изследване на правната аругментация. Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра Реторика проф. Васил Иванов. УИ: Епископ Константин Преславски. 2016. Шумен. стр.308-328;

Претежава следните сертификати и специализации:

 •  Сертификат от Департамента за Речева комуникация, Теория на аргументация и Реторика към Амстердамския университет, Холандия за участие в Лятна школа на тема: „Аргументация в контекста на 2014 г.” (23-27 юни 2014 г.)
 •  Сертификат за участие в семинар на тема: “По-доброто разбиране на ролята на Съда на ЕС в областта на наказателното правораздаване“, Трир, Германия, 2016 г. Организатор: „Академия по Европейско право“ – Academy of European Law (ERA)
 •  Сертификат за участие в семинар на тема: “Влиянието на задържането над затворниците”, Мадрид, Испания. 2016 г. Организатор: „Академия по Европейско право“, Германия – Academy of European Law (ERA)
 •  Сертификат за участие в семинар на тема: “Актуална съдебна практика на ЕСПЧ в областта на наказателното правораздаване“, Страсбург, Франция. 2016 г. Организатор: “Академия по Европейско право“ – Academy of European Law (ERA)
 •  Сертификат за участие в семинар на тема: “Процесуални гаранции в ЕС“, Краков, Полша. 2017 г. Организатор: “Академия по Европейско право“ – Academy of European Law (ERA)
 •  Сертификат за участие в семинар на тема: „Новите промени в НПК“, 15.03.2018 г., гр. София, ЦОА „Кръстьо Цончев“
 •  Сертификата за преминал успешно квалификационно обучение на тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видовете дела на жертви на престъпления“, 28.04.2018 г., гр. София, ЦОА „Кръстьо Цончев“
 • Сертификат за участие в семинар на теми: 1. „Делата от частен характер – материални и процесуалноправно аспекти“; 2. „Доказването в наказателния процес“; 3. „Въпроси на въззивното обжалване по наказателни дела“, проведен от 07.06.2018 г. до 10.06.2018 г. в Лозенец, САК