Адв. Иван Николаев

управляващ съдружник

За Екипа

Адвокат Иван Николаев e експерт в областта на гражданското  и вещното право и недвижими имоти, с опит в търговското право, строителството, както и в представителството по принудителни производства и извънсъдебни спогодби и споразумения.

Изключителен професионалист при проучване на недвижми имоти.

Познава в детайли законодателството по отношение на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.

Автор е на редица статии и анотации на различна правна тематика в областта на строителството, търговското право и изпълнителните производства.

Образование и допълнителна квалификация
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър пo специалност „Право”, 2015

Адвокат Иван Николаев

Адв. Иван Николаев

управляващ съдружник

ezgif.com webp to jpg
Адвокат Петър Топуров

Адв. Петър Топуров

партньор

Petar Topurov QR.jpg

Адв. Петър Топуров

партньор

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право.

Образование и допълнителна квалификация

Асистент по дисциплината „Семейно и наследствено право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2021 г.

Асистент към Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН, 2019 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър пo специалност „Право”, 2014

Кристина Тодорова

адвокатски и технически сътрудник

Кристина Тодорова работи при осъществяване на корпоративното обслужване на клиентите на кантората в областта на строителството и търговското право.

Образование и допълнителна квалификация

Завършила IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ в град Варна с Профил „Френски език и Английски език“.

Студент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

Кристина Тодорова, адвокатски сътрудник

Кристина Тодорова

адвокатски и технически сътрудник

bg_BG

Адв. Иван Николаев

управляващ съдружник

Адвокат Иван Николаев е експерт в областта на гражданското и вещното право и недвижими имоти, с опит в търговското право, строителството, както и в представителството по принудителни производства и извънсъдебни спогодби и споразумения.

Образование и допълнителна квалификация
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, 2015
Математическа гимназия “Баба Тонка”, Русе, Профил “Математика”, 2010

Допълнителни специализации и практическа подготовка придобива от участие в програма „Фулбрайт“ към Софийския районен съд в периода от 2013 г. – 2014 г., Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийски градски съд в периода от 2014 г. до 2015 г., както и в администрацията на Омбудсмана на Република България през 2013 г. и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика – Обновяване на жилищни сгради“ през 2013 г. Издържал изпита за помощник-частни съдебни изпълнители през 2017 г. с пълен отличен.

Професионален опит
От 2019 г. осъществява правно обслужване на голяма холдингова структура с мажоритарен дял в 18 дъщерни дружества, както и с активи за над два милиарда лева.

От началото на 2018 г. до 2019 г. работи в кантора на синдик, където работи по едни от най-големите дела за несъстоятелности, включително по най-голямата за страната до този момент на търговско дружество – “КМБ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /в несъстоятелност/ – бившата верига магазини “Карфур”. Участва в правното обслужване на “Банка Пиреос България” АД във връзка с лоши кредити и събиране на вземания.

От 2016 г. до 2018 г. работи в най-голямата кантора на частен съдебен изпълнител в страната, където пряко работи по и отговаря за над 2200 изпълнителни дела.

В периода от 2012 г. до 2016 г. стажува в адвокатска кантора, специализирана в административното и вещното право и строителството, където взима активно участие в защитата на вещните права върху недвижими имоти и строежи на Българската православна църква – Светия синод, Софийската духовна семинария “Свети Йоан Рилски” и Богословския факултет на Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

Участия в проекти на кантората
Работи в сферата на гражданското и търговското право, строителството и събирането на вземания.

Езици
Английски език

Публикации
1. Проблемите в правния режим на терасите. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2021, ISSN 2682-9606
2. Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 3/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN:1312-9473
3. Някои въпроси по прилагането на абсолютната давност по ЗЗД. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2021, ISSN 2682-9606
4. Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 1/2021 г., приета за печат: 2020, ISSN:1312-9473
5. Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2020, ISSN 2682-9606
6. Ползването на ателиетата за жилищни нужди. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2020, ISSN 2682-9606
7. Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 11/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN:1314-8133
8. Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 9/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN:1314-8133
9. Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“. Проблеми и възможни решения. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 8/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN:1312-9473
10. Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност. Прилагането на чл. 638, ал. 2 от Търговския закон в практиката. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 7/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN:1314-8133
11. Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 2/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN:1312-9473
12. Заличаване на възбраните след последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Преглед на досегашната съдебна практика. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 1/2020 г., приета за печат: 2019, ISSN:1312-9473

Адв. Петър Топуров

партньор

Адвокат Петър Топуров има натрупан богат практически опит в сферите на гражданското и търговското право, придобити от неговата работа в адвокатска кантора, както и кантори на частен съдебен изпълнител и синдик. Работил по едни от най-големите дела за несъстоятелност през последните години и осъществявал правно обслужване на една от големите банки в България (2017-2018 г.). Участвал в правното съдействие за осъществяване на публични продани с материален интерес десетки милиони левове. Успешно издържал изпита за помощник частни съдебни изпълнители през 2017 г. Вписан като адвокат от януари 2018 г.

Адвокат Топуров е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, както и НГДЕК „Константин Кирил Философ“. Към настоящия момент е асистент към Катедра „Семейно и наследствено право“ на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и към  Секция „Гражданскоправни науки“ в Института за държавата и правото при БАН. Участвал в изготвянето на становища по тълкувателни дела до Върховния касационен съд. През 2018 г. осъществява изследователска работа в Юридическия факултет на Университета в Болоня. Носител на наградата на Българската академия на науките “Иван Евстратиев Гешов” през 2019 г. за научни постижения в областта на правото.

Владее английски език и италиански език.

Автор на следните научни публикации в областта на правото:

 1. Несъвършенствата на правната уредба на Семейния кодекс относно преобразуването на лично имущество при законовия режим на общност. Сборник в чест на проф. Цанка Цанкова, УИ „Св. Климент Охридски“, приета за печат: 2021 г.;
 2. За спазването на задължителното тълкуване от т. 10 на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по т. д. № 2/2013 г. и действието на „отмяната“ на Постановление на Пленума на Върховния съд № 10/18.11.1980 г.. Търговско и облигационно право, ИК „Труд и право“, приета за печат: 2021 г.;
 3. Длъжен ли е съдът да следи служебно за нищожността на правните сделки, които са от значение за решаване на правния спор?. сп. „Общество и право“, приета за печат: 2021;
 4. Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. ОСГТК на ВКС. сп. „Търговско и облигационно право“, ИК „Труд и право“, приета за печат: 2021, публикувана в кн. 5 за 2021 г.;
 5. За процесуалните права на държавата като присъединен взискател в изпълнителното производство по ГПК. сп. „Търговско и облигационно право“, ИК „Труд и право“, приета за печат: 2021, публикувана в кн. 7 за 2021 г.;
 6. Прекратява ли се изпълнителното производство и по отношение на присъединената по чл. 458 от ГПК държава в случаите, когато производството се прекрати по отношение на първоначалния взискател?. Сборник с доклади от X-та национална конференция на докторантите и постдокторантите в областта на прави науки, Институт за държавата и правото, приета за печат: 2021;
 7. Кога договорната клауза за възнаградителна лихва накърнява добрите нрави. Публикувана в електронното издание lex.bg на 04.01.2021 г. ISSN 2682-9606;
 8. Кога е налице нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави?. Сборник с доклади от конференция „100 години УНСС-100 години право в УНСС“, приета за печат: 2020;
 9. Може ли с брачния договор да се правят уговорки в полза на трети лица, извън тези относно издръжката на децата?. Дискусионник Семейно право. Том 1. Брак. Отношения между съпрузите., Сиела, приета за печат: 2020;
 10. Правно положение на малолетните и непълнолетните като бенефициери по договори в полза на трети лица. Сборник с доклади от научна конференция „Тридесет години от приемането на конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, НБУ, приета за печат: 2020;
 11. Възгледите на правните учени през Средновековието относно договарянето в полза на трети лица. Сборник “Право и религия”, Университетско издателство на СУ “Св. Климент Охридски”, приета за печат: 2020
 12. Правно положение на малолетните и непълнолетните като бенефициери по договори в полза на трети лица. Сборник с доклади от научна конференция „Тридесет години от приемането на конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, НБУ, приета за печат: 2020;
 13. Може ли да има пострадал от престъплението по чл. 296, ал. 1 от НК?. Сп. Общество и право, кн. 6/2020 г.;
 14. Обещаване на задължението или действието на трето лице. De Jure, ВТУ “Св. св. Кирили и Методий”, 2019, том 10, бр. 2, ISSN:1314-2593;
 15. Недействителност на прихващанията, извършени от длъжника след началната дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността. Търговско право, брой № 4/2019 г., ISSN:0861-6892, публикувана 2020 г.;
 16. Договарянето в полза на трети лица в римското право. Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, Институт за държавата и правото, 2020 г.;
 17. Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост. Собственост и право, ИК Труд и право, приета за печат: 2019, ISSN:1312-9473;
 18. Прилагане на по-благоприятната нормативна разпоредба в административнонаказателното производство. Списание “Норма”, Сиела,  2019, кн. № 9, ISSN:1314-5126;
 19. Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите. Търговско и облигационно право, 11, ИК Труд и право, 2019, ISSN:1314-8133;
 20. Нищожност на договорната клауза за възнаградителна лихва поради накърняване на добрите нрави“ в списание Ius romanum. 2019 г.;
 21. „Bulgaria“ в международния сборник The Common Core of European Private Law – Third party rights, Intersentia. Приета за печат: 2019 г.;
 22. „Обещаване на задължението или действието на трето лице: понятие и приложно поле“ – в Сборник с доклади от VIII национана конференция на докторантите в областта на правните науки. Института за държавата и правото при БАН. 2018 г.;
 23. „Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ“ – в Сборник от научна конференция на тема „Предизвикай: несъстоятелността“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 276-292;
 24. „Изпълнение на договора в полза на трето лице“ – в Сборник от юбилейна конференция „Правото – традиции и перспективи“ по случай 25 г. от създаването на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Издателство „Сиела“. 2018 г. с. 296-311;
 25. „Критични бележки върху теорията за прякото придобиване на права при договора в полза на трето лице“ – в Сборник с доклади от VІІ национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Институт за държавата и правото при БАН. 2017 г., с. 190-197;
 26. „Относно принципа за относителност на облигационното отношение“ – в Сборник „Научни четения“ на тема „.Правни норми и правни принципи“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2017 г. с. 564-576;
 27. „Да искаш (ли) унищожаване на отказа от наследство ?“ – сп. Търговско право, бр. 3, 2015 г. с. 59-75;

Кристина Тодорова

адвокатски и технически сътрудник

Кристина Тодорова подпомага дейността на адвокатите в Адвокатско дружество „Николаев и партньори“ и подсигурява оперативната работа на кантората.

Образование и допълнителна квалификация
Завършила IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ в град Варна с Профил „Френски език и Английски език“. Понастоящем е студент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

Професионален опит
Кристина Тодорова заема позицията на Директор към ресор „Семинари и конференции“ към Европейската асоциация на студентите по право в България (ELSA Bulgaria). Част е от Клуб на Юриста „Теодор Пиперков“. Членува в „Център за международно Право – Ерга Омнес“ – CILEO, град Пловдив.

Участия в проекти на кантората
Работи при осъществяване на корпоративното обслужване на клиентите на кантората в областта на строителството и търговското право.

Езици
Френски и Английски език.

Владее отлично Френски език при защитени Diplôme d’études en langue française – B1 и последваща Diplôme d’études en langue française – B2.
Сертификат за билингвално франкофонско обучение към Министерството на образованието и науката и Посолството на Република Франция.