Адвокатско дружество Николаев и партньори - събиране на вземания - markus-spiske-iRWXtXNXjIY-unsplash

Събиране на вземания

Паричните потоци не винаги “текат” в желаната посока и с приемливи срокове. При всеки случай, в който имате да получавате или дължите сума пари, ние сме на разположение да търсим удовлетворяване на Вашето вземане или да Ви предоставим защита срещу недобросъвестни кредитори. Участвали сме в управление на кредитни портфейли с множество вземания с различни размери и знаем как да Ви предоставим най-добрия съвет и съдействие.

Събирането на вземания неминуемо е предшествано от други отношения, които могат да се изразяват в съдебни и извънсъдебни спорове. Често дължимостта на вземанията не е толкова безспорна, колкото ни се иска. Изключително важно е упражняването на правата на страната в правоотношението надлежно и навременно, изразяващо се в изправност и изпълнение на задълженията, от страна на кредитора, или своевременното възразяване от страна на длъжника за недължимост, или за погасяване по давност.

От произхода на вземанията зависи и редът, по който те могат и следва да бъдат събирани. В гражданския оборот и банковата дейност понякога съдебното събиране задължително започва с извънсъдебно приканване за уреждане на спора, което се пренебрегва от страните като формалност. Този подготвителен етап на съдебното изпълнение обаче може да се окаже и финален, спестявайки много средства и време на страните, ако към него се подходи правилно.

Изпълнителните производства, на следващо място, са свързани с многобройните проблеми на таксите и разноските, откриването на имущества и надлежното им осребряване. Бдителността на кредиторите-взискатели е ключова за ефективното събиране, поради многобройните способи за укриване на имущества и „проспиване“ на възможности за пълно удовлетворяване на вземанията. Опитът ни в събирането на вземания е изключително богат, тъй като сме били от всички страни на процеса, и можем ефективно да Ви съдействаме да получите дължимото, или да ви защитим от незаконосъобразни изпълнителни действия.

Често, обаче, индивидуалните изпълнителни производства „прерастват“ в универсални производства по търговска несъстоятелност, поради огромния брой вземания, които кредиторите имат срещу едно лице, и невъзможността за пълното им удовлетворяване. Макар и универсално производство, това не означава, че кредиторите автоматично получават част от вземанията си. Напротив – в производството по несъстоятелност навременните действия по предявяване на вземания и оспорването на списъци в началната фаза са критични за получаване на нещо при крайната фаза, до изчерпване на масата на несъстоятелността, тъй като производството може да се окаже „състезание“ между кредитори. Опитът ни в универсалното принудително изпълнение в тази насока може да се окаже безценен за Вас.

Свързани публикации

bg_BG