Калкулатор при сделки с недвижими имоти за нотариални такси и минимални адвокатски хонорари

Калкулаторът предоставя възможност и за изчисляване на дължимите такси при прехвърляне на недвижимо имущество, както и дължимите нотариални такси, адвокатски хонорари, местни данъци, такса вписване и други относими към конкретната сделка разноски (покупко-продажба, дарение, учредяване на право на строеж, съставяне на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка (по давност) и по документи, доброволна делба, учредяване на право на ползване, учредяване на законна, договорна ипотека и заличаване на ипотека, брачен договор, завещание, договор за издръжка и гледане), и представя разбивка на отделните суми и крайна цена за конкретната сделка. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, както следва:

  • Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (бр. 39 от 26.05.2009 г.);
  • Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 68 от 31.07.2020 г.);
  • Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г.);
  • Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (изм. и доп. – Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г.);

bg_BG