Калкулатор при сделки с недвижими имоти за нотариални такси и минимални адвокатски хонорари

Настоящият правен калкулатор предоставя възможност и за изчисляване на дължимите такси при прехвърляне на недвижимо имущество, както и дължимите нотариални такси, адвокатски хонорари, местни данъци, такса вписване и други относими към конкретната сделка разноски (покупко-продажба, дарение, учредяване на право на строеж, съставяне на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка (по давност) и по документи, доброволна делба, учредяване на право на ползване, учредяване на законна, договорна ипотека и заличаване на ипотека, брачен договор, завещание, договор за издръжка и гледане), и представя разбивка на отделните суми и крайна цена за конкретната сделка. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, както следва:

  • Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (бр. 39 от 26.05.2009 г.);
  • Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 88 от 04.11.2022 г.);
  • Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г.);
  • Актуалните към 20.05.2022 г. Наредби за определяне на размера на местните данъци за Столична община, Община Пловдив, Община Варна, Община Бургас, Община Русе, Община Добрич, Община Свищов, Община Пазарджик, Община Благоевград, Община Перник, Община Велико Търново, Община Стара Загора, Община Смолян, Община Чепеларе, Община Разлог, Община Банско, Община Каварна, Община Балчик, Община Несебър, Община Созопол, Община Поморие, Община Царево, Община Приморско;

Използване на калкулатора и често задавани въпроси

Материалният интерес е цената за недвижимия имот, който се прехвърля, и служи за изчисляване на всички дължими такси и данъци по прехвърлянето. Ако цената е по-ниска от данъчната оценка, то като основа за изчисляване служи последната (по-високата). При извършване на възмездни сделки страните декларират, че сумата, посочена в нотариалния акт, е действителната цена, на осн. чл. 25, ал. 9 от ЗННД.

Най-голямото оскъпяване на сделките често идва от заплащането на местния данък, спрямо всички други такси. Освободено от заплащане на местнен данък е прехвърлянето на имот чрез дарение спрямо деца, внуци и съпрузи, което прави сделката „най-евтина“ спрямо другите възможни. Но следва да се подчертае, че при дарение между братя и сестри се дължи местен данък в намален размер, а при лица без роднинска връзка – дори в увеличен.

Когато е възложено изготвяне на нотариален акт от нотариус, същият може да се таксува по тарифата за изповядване на сделката. За самото изповядване се дължи такса, определена като процент от материалния интерес на сделката, съгласно Тарифа за нотариалните такси към ЗННД. Други допълнителни такси могат да бъдат такси за брой преписи на нотариален акт, такси за извършени справки за гражданско състояние на страните, справки за имот, за допълнителни декларации и др. За всички такси следва да се престави сметка от нотариуса.

Съгласно чл. 44 от ЗМДТ при възмездно и безвъзмездно придобиване на имущества се дължи данък за всяко прехвърляне, вкл. за недвижимите имоти. Местният данък за всяка община е различен и се определя с Наредба на Общинския съвет, съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и е различен за различните общини в страната. Заплащането на данъка е условия за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър, съгласно чл. 264, ал. 1 от ДОПК.

Всеки акт, с който се прехвърлят или установяват права върху недвижим имот, следва да бъде вписан в имотния регистър за придаване на гласност относно собствеността и правата върху нея и за противопоставимост. Вписването се извършва от съдия по вписванията, по молба на нотариуса, извършил съответното изповядване, като за вписването се дължи такса в размер на 0,1% от матералния интерес, но не по-малко от 10 лв., съгласно чл. 2, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

bg_BG