Сфери на дейност

Екипът ни извършва пълно правно обслужване на корпоративни клиенти и предприемачи. Притежаваният от нас солиден опит в работата в корпоративна среда, комбиниран с прилагането на индивидуален подход към всеки конкретен клиент и казус, ни позволяват да предложим насочени към практиката, работещи решения. Партнираме си с екип висококвалифицирани счетоводители и предлагаме пълно счетоводно обслужване и счетоводни консултации. Мисията ни е да предоставим на клиентите си правно-счетоводна услуга, която да допринесе за развитието на бизнеса им посредством поставянето му на високо организационно ниво.

Изследвани са последиците от крайно занижаване на цените при сделки с недвижими имоти от гледна точка на нищожността и унижожаемостта, както и методите за оценяване на недвижими имоти.

Последни публикации

Членовете на кантората имат изявен принос в редица области на правото и правната наука, в които са водещи специалисти. Техните разработки са включени в специализирани списания и сборници.
Адвокатско дружество Николаев и партньори предоставя за свободно четене някои от публикациите на членовете на своя екип в специализираната правна периодика, научни сборници и от участия в конференции с различна насоченост и тематика. В статиите са посочени изданията, в които за пръв път същите са публикувани за сведение и позоваване при необходимост.
bg_BG

Адв. Иван Николаев

управляващ съдружник

Адвокат Иван Николаев е експерт в областта на гражданското и вещното право и недвижими имоти, с опит в търговското право, строителството, както и в представителството по принудителни производства и извънсъдебни спогодби и споразумения.

Образование и допълнителна квалификация
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, Магистър по специалност „Право”, 2015
Математическа гимназия “Баба Тонка”, Русе, Профил “Математика”, 2010

Допълнителни специализации и практическа подготовка придобива от участие в програма „Фулбрайт“ към Софийския районен съд в периода от 2013 г. – 2014 г., Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийски градски съд в периода от 2014 г. до 2015 г., както и в администрацията на Омбудсмана на Република България през 2013 г. и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика – Обновяване на жилищни сгради“ през 2013 г. Издържал изпита за помощник-частни съдебни изпълнители през 2017 г. с пълен отличен. Вписан като медиатор в регистъра на Министерство на правосъдието от 2023 г.

Професионален опит
От 2019 г. осъществява правно обслужване на голяма холдингова структура с мажоритарен дял в 18 дъщерни дружества, както и с активи за над два милиарда лева.

От началото на 2018 г. до 2019 г. работи в кантора на синдик, където работи по едни от най-големите дела за несъстоятелности, включително по най-голямата за страната до този момент на търговско дружество – “КМБ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /в несъстоятелност/ – бившата верига магазини “Карфур”. Участва в правното обслужване на “Банка Пиреос България” АД във връзка с лоши кредити и събиране на вземания.

От 2016 г. до 2018 г. работи в най-голямата кантора на частен съдебен изпълнител в страната, където пряко работи по и отговаря за над 2200 изпълнителни дела.

В периода от 2012 г. до 2016 г. стажува в адвокатска кантора, специализирана в административното и вещното право и строителството, където взима активно участие в защитата на вещните права върху недвижими имоти и строежи на Българската православна църква – Светия синод, Софийската духовна семинария “Свети Йоан Рилски” и Богословския факултет на Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

Участия в проекти на кантората
Работи в сферата на гражданското и търговското право, строителството и събирането на вземания.

Езици
Английски език

Публикации в сборници:
1. Правни проблеми на криптовалутите. Актуални проблеми на частното право. Сборник с доклади от юбилейна научна конференция в чест на академик Любен Василев. Институт за държавата и правото, Българска академия на науките. Приета за печат: 2020, ISNB: 978-954-9583-40-3
2. Bulgaria. Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2023. Global Legal Insights

Публикации:
1. Правни проблеми при отчитане, разследване и признаване на трудови злополуки със смъртен изход. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2024, ISSN: 2682-9606
2. Връчване на книжа и призовки на чужденци в Република България. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 11/2023 г., приета за печат: 2023, ISSN: 1314-813
3. Цената на развода по взаимно съгласие. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 9/2023 г., приета за печат: 2023, ISSN: 1314-813
4. Правото на преминаване по чл. 192, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 4/2023 г., приета за печат: 2023, ISSN: 1314-813
5. Банковата дейност и криптовалутите. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2023, ISSN: 2682-9606
6. Разваляне на договора за учредяване на право на строеж и за строителство. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 2/2023 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-813
7. Ниската продажна цена като основание за недействителност на сделки с недвижими имоти. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 12/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-813
8. Правни проблеми при практическото използване на криптовалути. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2022, ISSN: 2682-9606
9. Придобиване на недвижим имот с криптовалута. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 8/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-8133
10. Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 6/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-8133
11. Търпимите строежи в чужди имоти и правото на собственост. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 5/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-8133
12. Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество. Счетоводство, данъци и право, ИК “Труд и право”, бр. 5/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-6165
13. Персоналните ограничения при участието в публични продани по ГПК, ТЗ и ДОПК. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 3/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1314-8133
14. Договорите за изработка и строителство и промяна на възнаграждението. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 2/2022 г., приета за печат: 2022, ISSN: 1312-9473
15. Промяна на цената на строителството. Коментар на чл. 266, ал. 2 от ЗЗД. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
16. Договорите за покупка на недвижим имот в строителство и защита на потребителите. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 11/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1312-9473
17. Правни аспекти на криптовалутите. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 9/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1314-8133
18. Проблемите в правния режим на терасите. “Научни и практически публикации – Lex.bg”, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
19. Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 3/2021 г., приета за печат: 2021, ISSN: 1312-9473
20. Някои въпроси по прилагането на абсолютната давност по ЗЗД. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2021, ISSN: 2682-9606
21. Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 1/2021 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1312-9473
22. Публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2020, ISSN: 2682-9606
23. Ползването на ателиетата за жилищни нужди. „Научни и практически публикации – Lex.bg“, приета за печат: 2020, ISSN: 2682-9606
24. Законът за мерките срещу изпирането на пари и действителните собственици на публичните акционерни дружества. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 11/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
25. Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 9/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
26. Завършване на сградата от купувачите след покупка „на зелено“. Проблеми и възможни решения. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 8/2020 г., приета за печат: 2019, ISSN: 1312-9473
27. Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност. Прилагането на чл. 638, ал. 2 от Търговския закон в практиката. Търговско и облигационно право, ИК “Труд и право”, бр. 7/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1314-8133
28. Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 2/2020 г., приета за печат: 2020, ISSN: 1312-9473
29. Заличаване на възбраните след последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.) Преглед на досегашната съдебна практика. Собственост и право, ИК “Труд и право”, бр. 1/2020 г., приета за печат: 2019, ISSN: 1312-9473