Адвокатско дружество Николаев и партньори - Процесуално представителство - georgi-kyurpanov-BxMvaD4EZGQ-unsplash

Процесуално представителство

При комуникацията с администрацията често можете да се окажете изненадани от твърдяната нередовност на представените документи, тяхната непълнота, или недостоверност. Подобни бюрократични пречки, които в повечето случаи се проявяват поради некомпетентност на държавните и общински органи, могат да струва много средства и време, които със сигурност няма да бъдат възстановени. Затова професионалното представителство пред органите на властта може да се окаже от неизмерима полза, с оглед спестените време и средства. Нашият опит в тази насока е изключително богат, поради ежедневната ни дейност с всякакви държавни и общински органи.

На следващо място, комуникацията с органите на съдебната власт е в голяма степен формализирана, концентрирана в определени документи, които са с нормативно определено съдържание и реквизити. Това не означава, че личната комуникация с органите на съдебната власт е ограничена. Единственото нормативно ограничение е наложено за представителство пред Върховния касационен съд, поради крайната специфика на производствата, и тяхната фактическа и правна сложност – представителството пред върховния съд в страната може да се извършва от адвокати с определен минимален опит. Но свободната комуникация и представителство пред органите на съдебната власт, ако не бъде извършвано от професионалисти, може да се окаже крайно рисково за правата и интересите на един субект, защото за разлика от административните органи, съдебните не са длъжни да указват всякакви грешки и пропуски на страните – всяка страна носи отговорност и търпи последиците за процесуалното си поведение. Екипът на Николаев и партньори има практически опит в процесуалното представителство пред голям набор от районни и окръжни съдилища в страната по имуществени дела, свързани с недвижими имоти – срещу физически лица, търговски дружества, общини, търговски и гражданскоправни отношения с паричен характер, неизпълнение на договори, защита от монополисти в областта на комуналните услуги, както и пред Върховния касационен и Върховния административен съд във връзка с недвижими имоти, строителство и производства по изпълнение на арбитражни решения.

Процесуалното представителство не се ограничава по същността си само до органите на държавната власт. Много е важна правилната комуникация и между равнопоставени субекти, например при воденото на търговски преговори, уточняване на условия, изготвяне на споразумения. Професионалната юридическа помощ в подобни ситуации може да спести всички бъдещи съдебни дела, които има опасност да възникнат от недобре уговорени условия, или неправилни волеизявления. Екипът ни в тази насока е участвал в десетки търговски преговори от всякакъв вид – сделки с недвижими имоти, търговия на едро, прехвърляне на търговски предприятия, строителни и монтажи дейности, банкови кредити с национални и международни банки, учредяване на обезпечения – ипотеки, особени залози, залози върху финансови инструменти, лични обезпечения, както и извършването на извънсъдебни спогодби по вече образувани дела.

bg_BG