Адвокатско дружество Николаев и партньори - копоративни услуги - svetlozar-apostolov-I_AcuSVwGYU-unsplashhristo-sahatchiev-iOeVBH4zDas-unsplash

Корпоративни правни услуги

Екипът ни притежава дългогодишен опит в търговското и дружественото право, тъй като през целия си професионален път сме обслужвали и участвали в бизнеси с различно устройство, мащаб, сфери на дейност и поставени цели. Притежаваме необходимите практически познания, благодарение на които да набележим всички проблеми и да Ви дадем адекватни съвети за развитието на бизнеса Ви.

Регистрация на дружества и вписване на промени

Началото на всеки успешен бизнес изисква компетентна правна помощ за регистрацията на Вашата фирма. Това на практика означава внимателен избор на подходящата правно-организационна форма на дружеството, съобразена с предмета му на дейност, капитала и целите, за които се учредява. В тази връзка, учредяването на дружество с ограничена отговорност (ООД) може да бъде по-удачно и предпочитано пред едно акционерно дружество (АД). Понякога обаче, по-високият капитал, желанието за по-голяма анонимност на инвеститорите (акционерите), както и предпочитаната възможност за гъвкаво прехвърляне на капитала на дружеството, могат да обосноват учредяването на акционерно дружество (АД), например. Освен избора на формата на дружеството, важно е създаването на дружествен договор или учредителен акт, който най-много да подхожда както на предпочитанията на учредителите, така и да отговаря на разбиранията им за гъвкавост и надлежно управление на търговското дружество – напр. позволено уговаряне на проста форма за вземане на даден тип решения, когато законът предвижда квалифицирана, срокове и начин на разпределение на печалбата, задължение за вноски и всичко, което ще отговаря в най-голяма степен на нуждите на бъдещата дейност на дружеството. След изчистването на въпросите за формата, учредяването и другите съпътстващи въпроси, ние ще извършим за Вас всички действия по документалното оформяне и вписването в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел. В постоянната ни работа и извършването на почти ежеседмични вписвания на промени и обявявания на актове сме се запознали с всички особености на процедурите, електронните услуги и практиката на длъжностните лица по регистрация, включително с особеностите на дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, както и тези с публично предлагане на ценни книжа.

bg_BG