Адвокатско дружество Николаев и партньори - копоративни услуги - svetlozar-apostolov-I_AcuSVwGYU-unsplashhristo-sahatchiev-iOeVBH4zDas-unsplash

Корпоративни правни услуги

Екипът ни притежава дългогодишен опит в търговското и дружественото право, тъй като през целия си професионален път сме обслужвали и участвали в бизнеси с различно устройство, мащаб, сфери на дейност и поставени цели. Притежаваме необходимите практически познания, благодарение на които да набележим всички проблеми и да Ви дадем адекватни съвети за развитието на бизнеса Ви.

Регистрация на дружества и вписване на промени

Началото на всеки успешен бизнес изисква компетентна правна помощ за регистрацията на Вашата фирма. Това на практика означава внимателен избор на подходящата правно-организационна форма на дружеството, съобразена с предмета му на дейност, капитала и целите, за които се учредява. В тази връзка, учредяването на дружество с ограничена отговорност (ООД) може да бъде по-удачно и предпочитано пред едно акционерно дружество (АД). Понякога обаче, по-високият капитал, желанието за по-голяма анонимност на инвеститорите (акционерите), както и предпочитаната възможност за гъвкаво прехвърляне на капитала на дружеството, могат да обосноват учредяването на акционерно дружество (АД), например. Освен избора на формата на дружеството, важно е създаването на дружествен договор или учредителен акт, който най-много да подхожда както на предпочитанията на учредителите, така и да отговаря на разбиранията им за гъвкавост и надлежно управление на търговското дружество – напр. позволено уговаряне на проста форма за вземане на даден тип решения, когато законът предвижда квалифицирана, срокове и начин на разпределение на печалбата, задължение за вноски и всичко, което ще отговаря в най-голяма степен на нуждите на бъдещата дейност на дружеството. След изчистването на въпросите за формата, учредяването и другите съпътстващи въпроси, ние ще извършим за Вас всички действия по документалното оформяне и вписването в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел. В постоянната ни работа и извършването на почти ежеседмични вписвания на промени и обявявания на актове сме се запознали с всички особености на процедурите, електронните услуги и практиката на длъжностните лица по регистрация, включително с особеностите на дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, както и тези с публично предлагане на ценни книжа.

Публични дружества

Екипът на Николаев и партньори притежава опит в обслужването на публични дружества, придобит по време на работата на адвокатите ни с една от най-големите компании, търгувана на Българската фондова борса. Познаваме специфичните изисквания, наложени от ЗППЦК, Регламент 596 и останалата нормативна уредба в тази област. Имаме опит в свикването и провеждането на общи събрания на акционерите, включително такива за вземане на решения, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Осъществявали сме на практика всички процедури от регулярната дейност на публичното дружество, както и специфични такива – например доброволно отписване на публично дружество от регистъра на КФН с оглед отпадналата необходимост от публичен статут на клиента. Имаме знанията и опита, с които да бъдем надежден партньор на всяка публична компания.

Често задавани въпроси

При капиталовите дружества минималната вноска за учредителен капитал е 2 лв. за ООД – дружество с ограничена отговорност и 50 000 лв. за АД – акционерно дружество. Законът допуска АД да бъде първоначално учредено с капитал от 12 500 лв. и срок за довнасянето му от 2 години.

В най-общия случай, ако дружеството не извършва дейности, за които се изисква лиценз, спрямо управителя/директора няма специални изисквания (за образование, гражданство и т.н.) – стига да е пълнолетно лице и да не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност. В зависимост от дейността на дружеството могат да са налице специални изисквания по отношение на ръководните органи – управители, директори.

Всички документи по учредяването на дружеството могат да се представят електронно в Търговския регистър към Агенция по вписванията. За самото учредяване обаче законът изисква форма и нотариална заверка за конкретни документи, които не могат да се разпишат електронно – съгласието на управителите и директорите при ООД и АД, и дружествения договор при събирателно и командитно дружество.

bg_BG