Адвокатско дружество Николаев и партньори - копоративни услуги - svetlozar-apostolov-I_AcuSVwGYU-unsplashhristo-sahatchiev-iOeVBH4zDas-unsplash

Корпоративни правни услуги

Екипът ни притежава дългогодишен опит в търговското и дружественото право, тъй като през целия си професионален път сме обслужвали и участвали в бизнеси с различно устройство, мащаб, сфери на дейност и поставени цели. Притежаваме необходимите практически познания, благодарение на които да набележим всички проблеми и да Ви дадем адекватни съвети за развитието на бизнеса Ви.

Началото на всеки успешен бизнес изисква компетентна правна помощ за регистрацията на Вашата фирма. Това на практика означава внимателен избор на подходящата правно-организационна форма на дружеството, съобразена с предмета му на дейност, капитала и целите, за които се учредява. В тази връзка, учредяването на дружество с ограничена отговорност (ООД) може да бъде по-удачно и предпочитано пред едно акционерно дружество (АД). Понякога обаче, по-високият капитал, желанието за по-голяма анонимност на инвеститорите (акционерите), както и предпочитаната възможност за гъвкаво прехвърляне на капитала на дружеството, могат да обосноват учредяването на акционерно дружество (АД), например. Освен избора на формата на дружеството, важно е създаването на дружествен договор или учредителен акт, който най-много да подхожда както на предпочитанията на учредителите, така и да отговаря на разбиранията им за гъвкавост и надлежно управление на търговското дружество – напр. позволено уговаряне на проста форма за вземане на даден тип решения, когато законът предвижда квалифицирана, срокове и начин на разпределение на печалбата, задължение за вноски и всичко, което ще отговаря в най-голяма степен на нуждите на бъдещата дейност на дружеството. След изчистването на въпросите за формата, учредяването и другите съпътстващи въпроси, ние ще извършим за Вас всички действия по документалното оформяне и вписването в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел. В постоянната ни работа и извършването на почти ежеседмични вписвания на промени и обявявания на актове сме се запознали с всички особености на процедурите, електронните услуги и практиката на длъжностните лица по регистрация, включително с особеностите на дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, както и тези с публично предлагане на ценни книжа.

Развиващият се бизнес поставя ежедневни предизвикателства, които е невъзможно да се предвидят, но изискват навременно и компетентно право обслужване – например недобросъвестно поведение на контрагенти, в това число клиенти, непредвидени преустановявания на комунално-битови услуги, жизненоважни за работната среда, неоснователно предявяване на претенции срещу дружеството, нововъведения в санитарните изисквания за работодатели и производители, форсмажорни ситуации, включително изваждане от движение на служебни моторни превозни средства по време на извършване на дейността на дружеството и в работно време. Примерите не са изчерпателни, но понякога могат да представляват непреодолими пречки за възстановяване на нормалния ритъм на работа, а дори и за възстановяването на работата на дружеството изобщо. Понякога тези въпроси изискват много точна и бърза реакция, за предотвратяване на дългосрочните последици за един бизнес. Нашият богат практически опит в обслужването на дружества и бизнеси в почти всички сфери на икономическите дейности, например строителството, недвижимите имоти, събирането на вземания, болничната и лекарска дейност, лозаро-винарството, производството на перилни препарати, търговията на едро и дребно, както и отдаването под наем на тежка строителна техника, може да Ви бъде от полза, когато това е необходимо. Ние ще бъдем Ваши партньори за разрешаването на всички правни въпроси, свързани с Вашата дейност.

Трудово-правните казуси неизменно съпътстват всеки успешен бизнес. Неправилното планиране на дейността на дружеството съобразно работната му сила може да доведе до неблагоприятни последици от финансово естество, а дори да повлияе на работния процес крайно негативно. Практически недобре регламентираните условия на труд, отпуски, заплащане, работни задължения, правилник за реда на работното място, задължения за конфиденциалност, защита на личните данни, отчетност и приемственост на работата между служителите могат да се окажат единствената пречка пред растежа на бизнеса, поради постоянно съпътстващите неясноти при протичането на работния процес. Правилната регламентация на работния процес може да сведе до минимум рисковете в отношенията на работодателя със служителите му, но и да има крайно благоприятни последици за дългосрочната производителност и развитие на една фирма. В тази връзка, ние сме готови да Ви помогнем в изготвянето на документацията за ТРЗ, договори, приложения, вътрешни правила и т.н., както и да Ви съдействаме за извънсъдебното или съдебно уреждане на възникналите трудови спорове.

Годишното приключване изисква провеждането на редовни общи събрания, а решенията относно всеки по-крупен въпрос от дейността на Вашата фирма следва да бъдат взети от извънредно общо събрание. Провеждането на общи събрания се предшества от тяхната внимателна подготовка, при спазване на процедурите, предвидени в закона и/или устава/дружествения договор, като неглижирането им може да се окаже опорочаващо за всяко едно от последващите действие и взети решения. Това включва вземане на решение за провеждане на общо събрание, съставяне на предварително изяснен дневен ред, изпращане/обявяване на покани за провеждането на събранието, спазване на нормативните срокове между обявяването на дата за общо събрание до фактическото му провеждане, както и последващото обявяване на протоколите за взетите решения. Ние ще изготвим за Вас цялата надлежна документация по свикването и провеждането на общо събрание, при необходимост ще впишем взетото решение в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, а в зависимост от размера на Вашата фирма – ще съдействаме и за успешното провеждане на събранието с оглед обезпечаване на законосъобразността на взетите решения. Опитът ни включва както провеждането на обикновени, така и на извънредни общи събрания, включително на дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и дружества, чиито акции се търгуват на фондовата борса със стотици акционери.

Растежът на Вашия бизнес неминуемо ще доведе до придобиване на други дружества, сливания на Вашето с други дружества, необходимост от промени във вида на дружеството Ви и отделяне или учредяване на други дъщерни дружества, с оглед посрещане на предизвикателствата на растежа. Тези процеси могат да бъдат крайно усложнени, когато в дружествената структура са включени и презгранични структури, в рамките на и извън Европейския съюз. Освен юридически, ние ще съдействаме и за изясняване на чисто икономическите и счетоводни съпътстващи въпроси по преструктурирането на дружествата, които са неизбежни с оглед изясняване на имуществото на всяко едно от участващите в преобразуването дружества, промените в капитала и т.н. Ние ще Ви помогнем да изберете най-подходящата за Вас правна форма за осъществяването на разширяването на Вашия бизнес, ще оформим цялата документация и ще извършим всички последващи вписвания в публичните регистри. Участвали сме в успешното придобиване на дружества и търговски предприятия, както и сме извършвали успешни вливания и преобразувания на дружества от различен характер.

Икономическите процеси в България и Европа може да наложат ликвидацията на Вашия бизнес или изпадането на дружеството Ви в несъстоятелност. В едни случаи ликвидацията може да бъде наложена по принудителен ред, дори и да липсва воля от управителните органи за това. В тези случаи може да разчитате на нашата експертиза за пълно обезпечаване и защита на интересите Ви. Ликвидацията на едно дружество може да бъде и целенасочена и предвидена още при учредяването на дружеството – в тези случаи можем да съдействаме за срочното прекратяване на дружеството, справедливото и навременно осребряване и разпределение на активите и заличаването на дружеството от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Производството по несъстоятелност, от друга страна, почти винаги е изпадане в една непредвидена неплатежоспособност и/или свръхзадлъжнялост, и може да се отрази и върху бъдещата възможност на членовете на управителните органи да участват в управлението на други дружества. Своевременната защита при изясняване на финансовото състояние на дружеството, както и искането за откриване на производство по оздравяване и предлагане на оздравителен план са първите критични фази, в които ние ще Ви съдействаме за защита на интересите и бъдещето на дружеството Ви. На следващо място, ще Ви защитим и от неоснователни претенции от кредитори, както и от несправедливото осребряване на имуществото на дружеството. Ние ще Ви партниране за благополучното преминаване през тези процедури, като ще изготвяме необходимата документация и ще защитаваме Вашите интереси във всички извънсъдебни и съдебни производства. Практическият опит на адв. Иван Николаев в тази насока e изключително богат, като е взел участие в най-голямото производство по несъстоятелност до този момент в страната – на “КМБ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /в несъстоятелност/бившата верига магазини “Карфур”, и е участвал във всички етапи на едно производство по несъстоятелност – от предявяване, оспорване и одобряване на вземания в производството от страна на частни субекти, общини и държава, през фактическо и юридическо опазване на имуществото на дружеството в несъстоятелност, воденето на искове за попълване на масата на несъстоятелността, до осребряванията на имущества за милиони левове и разпределянето им на кредиторите.

Екипът на Николаев и партньори притежава опит в обслужването на публични дружества, придобит по време на работата на адвокатите ни с една от най-големите компании, търгувана на Българската фондова борса. Познаваме специфичните изисквания, наложени от ЗППЦК, Регламент 596 и останалата нормативна уредба в тази област. Имаме опит в свикването и провеждането на общи събрания на акционерите, включително такива за вземане на решения, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Осъществявали сме на практика всички процедури от регулярната дейност на публичното дружество, както и специфични такива – например доброволно отписване на публично дружество от регистъра на КФН с оглед отпадналата необходимост от публичен статут на клиента. Имаме знанията и опита, с които да бъдем надежден партньор на всяка публична компания.

bg_BG