Ликвидация и несъстоятелност

Корпоративни правни услуги

Ликвидация и несъстоятелност

Икономическите процеси в България и Европа може да наложат ликвидацията на Вашия бизнес или изпадането на дружеството Ви в несъстоятелност. В едни случаи ликвидацията може да бъде наложена по принудителен ред, дори и да липсва воля от управителните органи за това. В тези случаи може да разчитате на нашата експертиза за пълно обезпечаване и защита на интересите Ви. Ликвидацията на едно дружество може да бъде и целенасочена и предвидена още при учредяването на дружеството – в тези случаи можем да съдействаме за срочното прекратяване на дружеството, справедливото и навременно осребряване и разпределение на активите и заличаването на дружеството от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Производството по несъстоятелност, от друга страна, почти винаги е изпадане в една непредвидена неплатежоспособност и/или свръхзадлъжнялост, и може да се отрази и върху бъдещата възможност на членовете на управителните органи да участват в управлението на други дружества. Своевременната защита при изясняване на финансовото състояние на дружеството, както и искането за откриване на производство по оздравяване и предлагане на оздравителен план са първите критични фази, в които ние ще Ви съдействаме за защита на интересите и бъдещето на дружеството Ви. На следващо място, ще Ви защитим и от неоснователни претенции от кредитори, както и от несправедливото осребряване на имуществото на дружеството. Ние ще Ви партниране за благополучното преминаване през тези процедури, като ще изготвяме необходимата документация и ще защитаваме Вашите интереси във всички извънсъдебни и съдебни производства. Практическият опит на адв. Иван Николаев в тази насока e изключително богат, като е взел участие в най-голямото производство по несъстоятелност до този момент в страната – на “КМБ БЪЛГАРИЯ” ЕАД /в несъстоятелност/бившата верига магазини “Карфур”, и е участвал във всички етапи на едно производство по несъстоятелност – от предявяване, оспорване и одобряване на вземания в производството от страна на частни субекти, общини и държава, през фактическо и юридическо опазване на имуществото на дружеството в несъстоятелност, воденето на искове за попълване на масата на несъстоятелността, до осребряванията на имущества за милиони левове и разпределянето им на кредиторите.

bg_BG