Сливания, придобивания и преструктуриране

Корпоративни правни услуги

Сливания, придобивания и преструктуриране

Растежът на Вашия бизнес неминуемо ще доведе до придобиване на други дружества, сливания на Вашето с други дружества, необходимост от промени във вида на дружеството Ви и отделяне или учредяване на други дъщерни дружества, с оглед посрещане на предизвикателствата на растежа. Тези процеси могат да бъдат крайно усложнени, когато в дружествената структура са включени и презгранични структури, в рамките на и извън Европейския съюз. Освен юридически, ние ще съдействаме и за изясняване на чисто икономическите и счетоводни съпътстващи въпроси по преструктурирането на дружествата, които са неизбежни с оглед изясняване на имуществото на всяко едно от участващите в преобразуването дружества, промените в капитала и т.н. Ние ще Ви помогнем да изберете най-подходящата за Вас правна форма за осъществяването на разширяването на Вашия бизнес, ще оформим цялата документация и ще извършим всички последващи вписвания в публичните регистри. Участвали сме в успешното придобиване на дружества и търговски предприятия, както и сме извършвали успешни вливания и преобразувания на дружества от различен характер.

bg_BG