Публични дружества

Корпоративни правни услуги

Общи условия и политики (GDPR, AML)

Всеки бизнес, предоставящ услуги на потребители, следва да има разписани Общи условия, които отговарят на стриктните изисквания на Закона за защита на потребителите, специфичните нормативни актове за конкретната дейност, както и на европейското законодателство, ако такова е приложимо. Освен изготвянето на Общи условия за дейността, е важно същите тези условия да бъдат прилагани и предоставяни на потребителите по законосъобразен начин, за да имат действие, и за да не бъдат дерогирани поради неспазването на задължителните изисквания на закона. Екипът на Николаев и партньори притежава опит в обслужването на дружества, извършващи лизенционни и разрешителни дейности, за които се изискват действащи Общи условия за предоставените услуги, продажби, онлайн търговия и други, включително за финансови услуги и услуги, свързани с криптовалути.

Освен действащи Общи условия, всеки бизнес следва да обработва и съхранява законосъобразно личните данни на физическтите лица – негови служители, но и клиенти и партньори. Политиката за обработване на лични данни, вътрешните правила за личните данни, оценката на риска, както и строгото прилагане на законодателството в областта на личните данни, са се превърнали в неразделна част от ежедневието и работните процеси. Законосъобразното обработване и съхранение на лични данни обаче не следва да се приема като тежест, каквато може да се превърне, ако законът се прилага неправилно, а напротив – в някои случаи може да облекчи дейноста на дружествата, доколкото може да се окаже, че някои данни не следва изобщо да се събират и съхраняват. Екипът на Николаев и партньори предоставя услуги в областта на личните данни, като извършването на анализ на дейностите по обработване на лични данни, оценка на риска, изготвяне на политика за обработване и съхранение на личните данни (политика за поверителност), вътрешни правила на администратора или на обработващия лични данни, както и цялата съпътстваща документация към тези политики.

На следващо място, считано от 2018 г. и действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари, редица бизнес дейности са посочени като високорискови, като за тях е задължително да се прилагат мерки по идентификация на клиенти, изясняване на произход на средства, и останалите мерки, предвидени в българското и европейското законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Такива дейности и бизнеси, за които е задължително изготвянето на правила и политики срещу изпиране на пари (AML), са дейностите на лизинговите предприятия, счетоводните услуги, услуги по доверително управление на имущество, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, организаторите на хазартни игри, лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи, юридическите лица с нестопанска цел, както и консултирането и посредничеството при сделки с недвижими имоти, крипто дружествата, и други. Екипът ни има опит в определянето на необходимите действия и мерки срещу изпирането на пари, изготвянето на оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила за мерките срещу изпиране на пари и финасиране на тероризма, както и останалата документация, необходима на всеки бизнес, за който законът изисква задължително прилагане на мерките по закона.

bg_BG