Калкулатор по граждански и търговски дела за минимални адвокатски хонорари и държавни такси

Калкулаторът предоставя възможност и за изчисляване минималните адвокатски възнаграждения, които се дължат съгласно приетата тарифа, както и на дължимите държавни такси към съдилищата за посочените видове граждански и търговски дела, и заповедни производства. Калкулаторът е фокусиран върху изчисляването на всички пропорционални такси, посочени в наредбата и тарифата, като формиране на крайната дължима цена от страните по делото. За всички останали видове дела, по които са предвидени прости минимални хонорари и такси, необвързани с материалния интерес, следва да се направи справка в съответния акт. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, а именно:

  • Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 68 от 31.07.2020 г.);
  • Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (изм., бр. 35 от 2.05.2017 г.);
  • Граждански процесуален кодекс (бр. 68 от 31.07.2020 г.);
  • Търговски закон (бр. 64 от 18.07.2020 г.);

bg_BG