Калкулатор по граждански и търговски дела за минимални адвокатски хонорари и държавни такси

Настоящият правен калкулатор предоставя възможност и за изчисляване минималните адвокатски възнаграждения, които се дължат съгласно приетата тарифа, както и на дължимите държавни такси към съдилищата за посочените видове граждански и търговски дела, и заповедни производства. Калкулаторът е фокусиран върху изчисляването на всички пропорционални такси, посочени в наредбата и тарифата, като формиране на крайната дължима цена от страните по делото. За всички останали видове дела, по които са предвидени прости минимални хонорари и такси, необвързани с материалния интерес, следва да се направи справка в съответния акт. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, а именно:

  • Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 88 от 04.11.2022 г.);
  • Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (изм., бр. 35 от 2.05.2017 г.);
  • Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г.);
  • Граждански процесуален кодекс (бр. 68 от 31.07.2020 г.);
  • Търговски закон (бр. 64 от 18.07.2020 г.);

Използване на калкулатора и често задавани въпроси

Чл. 83 от ГПК предвижда, че държавни такси не се внасят авансово за искове за издръжка и по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, както и от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. Адвокат може да окаже безплатна помощ на лица, които имат право на издръжка, материално затруднени лица или на роднини, близки или на друг юрист, съгласно чл. 38, ал. от ЗА. Загубилата делото страна обаче дължи всички разноски на насрещната, по арг. от 78 от ГПК.

Освен държавните такси за образуване и разглеждане на делата, разноските могат се увеличават и от хонорари за назначени експертизи, от възнаграждение за призовани свидетели, както и от всички други разходи, необходими за обезпечаване и представяне на доказателства, снабдяване с документи, а за дела с предмет недвижими имоти – и таксите за снабдяване с данъчни оценки, скици и вписване на исковата молба.

Загубилата делото страна дължи всички разноски на насрещната, по арг. от 78 от ГПК. Затова при благоприятен за страната изход по делото същата може да иска от съда да бъдат присъдени всички направени разноски по представен списък. След присъждането на разноските страната може да поиска изваждането на изпълнителен лист и да образува изпълнително производство пред съдебен изпълнител за принудителното им събиране.

bg_BG