Калкулатор по изпълнителни дела за минимални адвокатски хонорари и дължими такси към съдебен изпълнител

Калкулаторът предоставя възможност и за изчисляване минималните адвокатски възнаграждения, които се дължат съгласно приетата тарифа, както и на дължимите такси към съдебните изпълнители (ЧСИ и/или ДСИ) за посочените видове изпълнителни действия, или за дължими данъци и такси при придобиване на имот при публична продан по реда на ГПК, както и за минимален несеквестируем доход и размер на удръжките при наложен запор върху трудово възнаграждение. Калкулаторът е фокусиран върху изчисляването на всички пропорционални такси, посочени в наредбата и тарифите, като дава възможност за преглед на крайните дължими суми и цена. За останалите изпълнителни действия, за които са предвидени прости минимални хонорари и такси, необвързани с материалния интерес, и които не са посочени в калкулатора, следва да се направи справка в съответния акт. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, а именно:

  • Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 68 от 31.07.2020 г.);
  • Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (изм., бр. 35 от 2.05.2017 г.);
  • Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители (бр. 100 от 18.12.2015 г.);
  • Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (бр. 99 от 12.12.2017 г.);
  • Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет (изм. и доп. – Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г.);
  • Граждански процесуален кодекс (бр. 68 от 31.07.2020 г.);
  • Постановление № 331 на МС от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (бр. 103 от 4.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.);

bg_BG