Калкулатор за публични продани и изпълнителни дела за дължими такси към съдебен изпълнител и минимални адвокатски хонорари

Настоящият правен калкулатор предоставя възможност и за изчисляване минималните адвокатски възнаграждения, които се дължат съгласно приетата тарифа, както и на дължимите такси към съдебните изпълнители (ЧСИ и/или ДСИ) за посочените видове изпълнителни действия, или за дължими данъци и такси при придобиване на имот при публична продан по реда на ГПК, както и за минимален несеквестируем доход и размер на удръжките при наложен запор върху трудово възнаграждение. Калкулаторът е фокусиран върху изчисляването на всички пропорционални такси, посочени в наредбата и тарифите, като дава възможност за преглед на крайните дължими суми и цена. За останалите изпълнителни действия, за които са предвидени прости минимални хонорари и такси, необвързани с материалния интерес, и които не са посочени в калкулатора, следва да се направи справка в съответния акт. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, а именно:

  • Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 88 от 04.11.2022 г.);
  • Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (изм., бр. 35 от 2.05.2017 г.);
  • Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители (бр. 100 от 18.12.2015 г.);
  • Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (бр. 99 от 12.12.2017 г.);
  • Актуалните към 20.05.2022 г. Наредби за определяне на размера на местните данъци за Столична община, Община Пловдив, Община Варна, Община Бургас, Община Русе, Община Добрич, Община Свищов, Община Пазарджик, Община Благоевград, Община Перник, Община Велико Търново, Община Стара Загора, Община Смолян, Община Чепеларе, Община Разлог, Община Банско, Община Каварна, Община Балчик, Община Несебър, Община Созопол, Община Поморие, Община Царево, Община Приморско;
  • Граждански процесуален кодекс (бр. 68 от 31.07.2020 г.);
  • Постановление № 193 на МС от 12.10.2024 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (в сила от 01.01.2024 г.);

Използване на калкулатора и често задавани въпроси

Съгласно чл. 79, ал. 1 от ГПК таксите и разноските са за сметка на длъжника, но същите се дължат авансово от взискателя при образуване на изпълнителното дело, по арг. от чл. 76 от ГПК. Това означава, че при образуване на делото таксите се начисляват и събират принудително от длъжника.

За участие в публична продан се дължи задатък в размер на 10% от началната цена, съгласно чл. 489, ал. 1 от ГПК, който в последствие се приспада от цената или се връща при друг спечелил търга. При спечелване се дължи такса за изготвяне на постановление за възлагане, плащане на местен данък и такса за вписване в имотния регистър. Възможно е обаче и начисляването и авансовото внасяне на ДДС.

За дела с нисък материален интерес ГПК в чл. 73а въвежда таван на всички такси, които могат да се дължат от длъжника. В чл. 73, ал. 5 от ГПК е въведено ограничение за пропорционалните такси, дължими от взискателя. Съгласно чл. 435, ал. 2, т. 7 от ГПК длъжникът може да обжалва размера им в постановлението за разноски. Размерът на разноските може да се оспорва и при обжалване на изготвено разпределение при събрана сума.

bg_BG