Калкулатор по административни дела за минимални адвокатски хонорари и дължими държавни такси

Калкулаторът предоставя възможност и за изчисляване минималните адвокатски възнаграждения, които се дължат съгласно приетата тарифа, както и на дължимите държавни такси към органите за обжалване по административен и съдебен ред за посочените видове административни дела. Калкулаторът е фокусиран върху изчисляването на всички пропорционални такси, посочени в наредбата и тарифите, с оглед по-лесното формиране на крайната дължима цена от страните по посочените дела. За останалите видове дела, за които са предвидени прости минимални хонорари и такси, необвързани с материалния интерес, и които не са посочени в калкулатора, следва да се направи справка в съответния акт. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, а именно:

  • Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 68 от 31.07.2020 г.);
  • Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (изм., бр. 94 от 2005 г.);
  • Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (бр. 107 от 28.12.2018 г.);
  • Тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (бр. 70 от 24.08.2018 г.);
  • Закон за обществените поръчки (бр. 23 от 14.03.2020 г.);
  • Закон за концесиите (бр. 79 от 8.10.2019 г.);
  • Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (бр. 52 от 9.06.2020 г.);
  • Административнопроцесуален кодекс (бр. 44 от 13.05.2020 г.);

bg_BG