Калкулатор по административни дела и административно-наказателни дела за минимални адвокатски хонорари и дължими държавни такси

Настоящият правен калкулатор предоставя възможност и за изчисляване минималните адвокатски възнаграждения, които се дължат съгласно приетата тарифа, както и на дължимите държавни такси към органите за обжалване по административен и съдебен ред за посочените видове административни дела и административно-наказателни дела при обжалване на глоби и/или имуществени санкции. Калкулаторът е фокусиран върху изчисляването на всички пропорционални такси, посочени в наредбата и тарифите, с оглед по-лесното формиране на крайната дължима цена от страните по посочените дела. За останалите видове дела, за които са предвидени прости минимални хонорари и такси, необвързани с материалния интерес, и които не са посочени в калкулатора, следва да се направи справка в съответния акт. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, а именно:

  • Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 88 от 04.11.2022 г.);
  • Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (изм., бр. 94 от 2005 г.);
  • Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (бр. 107 от 28.12.2018 г.);
  • Тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (бр. 70 от 24.08.2018 г.);
  • Закон за обществените поръчки (бр. 23 от 14.03.2020 г.);
  • Закон за концесиите (бр. 79 от 8.10.2019 г.);
  • Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (бр. 52 от 9.06.2020 г.);
  • Административнопроцесуален кодекс (бр. 44 от 13.05.2020 г.);

Използване на калкулатора и често задавани въпроси

Съгласно общото правило на чл. 81 от АПК индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган, ако има такъв. При липса на горестоящ орган актовете подлежат на обжалване пред съд. Съществуват и специалните клаузи в някои закони, които определят обжалване пред особена юрисдикция (напр. КЗК), преди да се премине към обжалване по съдебен ред (напр. по ЗОП, ДОПК, ЗУТ, ЗК, ЗПРПМ и др.).

Различни такси пред съд или специална юрисдикция се дължат от физически и юридически лица. Огромни са разликите в таксите при оспорване на актове напр. по ЗОП (минимум 850 лв.) или по ЗК (1 700 лв.), за разлика напр. от делата пред съд по пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане (10 лв. пред първа инстанция и 30 лв. пред касационна от физически лица).

Тъй като глобите и имуществените санкции представляват наказания, при обжалването им по общо правило не се дължи такса, тъй като това би възпрепятствало лицата от достъп до правосъдие. Дължими обаче остават другите разноски в производството, ако такива са направени – адвокатско възнаграждение, юрисконсултско възнаграждение и др.

bg_BG