Общи събрания

Корпоративни правни услуги

Провеждане на общи събрания

Годишното приключване изисква провеждането на редовни общи събрания, а решенията относно всеки по-крупен въпрос от дейността на Вашата фирма следва да бъдат взети от извънредно общо събрание. Провеждането на общи събрания се предшества от тяхната внимателна подготовка, при спазване на процедурите, предвидени в закона и/или устава/дружествения договор, като неглижирането им може да се окаже опорочаващо за всяко едно от последващите действие и взети решения. Това включва вземане на решение за провеждане на общо събрание, съставяне на предварително изяснен дневен ред, изпращане/обявяване на покани за провеждането на събранието, спазване на нормативните срокове между обявяването на дата за общо събрание до фактическото му провеждане, както и последващото обявяване на протоколите за взетите решения. Ние ще изготвим за Вас цялата надлежна документация по свикването и провеждането на общо събрание, при необходимост ще впишем взетото решение в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, а в зависимост от размера на Вашата фирма – ще съдействаме и за успешното провеждане на събранието с оглед обезпечаване на законосъобразността на взетите решения. Опитът ни включва както провеждането на обикновени, така и на извънредни общи събрания, включително на дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и дружества, чиито акции се търгуват на фондовата борса със стотици акционери.

bg_BG