Публични дружества

Корпоративни правни услуги

Публични дружества

Екипът на Николаев и партньори притежава опит в обслужването на публични дружества, придобит по време на работата на адвокатите ни с една от най-големите компании, търгувана на Българската фондова борса. Познаваме специфичните изисквания, наложени от ЗППЦК, Регламент 596 и останалата нормативна уредба в тази област. Имаме опит в свикването и провеждането на общи събрания на акционерите, включително такива за вземане на решения, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Осъществявали сме на практика всички процедури от регулярната дейност на публичното дружество, както и специфични такива – например доброволно отписване на публично дружество от регистъра на КФН с оглед отпадналата необходимост от публичен статут на клиента. Имаме знанията и опита, с които да бъдем надежден партньор на всяка публична компания.

bg_BG